කීටෝ අලුවා… # Keto Aluwa Recipe


ආහාර පාලනය කරන ඔබට ලේසියෙන් සාදා ගන්න පුළුවන් රස කැවිල්ලක්.. අලුවා..

Keto aluwa
කීටෝ අලුවා…

Ingredient

පොල්කිරි 2 cup
කබලේ බැද ගත් පොල්පිටි 1 1/3 cup
ලුණු රස අනුව
එනසාල් හෝ වැනිලා
ස්ටිවියා 1/4 cup + 1 tbsp

1) බටර් තවරා තැටියක් ලෑස්ති කර තබා ගන්න ..

2) පොල්පිටි කබලේ බැද ගන්න

3) පොල්කිරි සාස්පානකට දමා ගන්න .. එය රත් වෙනකොට ස්ටිවියා දමා හොඳින් පිස ගන්න ..

* සාමාන්‍ය අලුවා වලට හදන විදියට ම තමා හදන්නේ…

4) වැනිලා හෝ එනසාල් එකතු කර ගන්න

5)එයට පොල්පිටි ටික ටික එකතු කරගන්න ..හොදින් මිශ්‍රණ කර ගන්න..

6) තවත් විනාඩි 6/7 ක් ලිප මත ම තබා බටර් තවරා ගත් තැටියට දමා තූනි කර පිටි ටිකක් ඒ මත ඉස කෑලි කපා ගන්න ..

* සාමාන්‍ය අලුවා වගේ වතුර සහ සීනි පැනි කරලා හදන්න පුළුවන් . කිරි අවශ්‍ය ම නෑ..

* සාමාන්‍ය අලුවා හදන විදියට ම හදා ගන්න .. අවශ්‍ය අයට කජු, තල එකතු කර ගන්න පුළුවන් ..

* කිරි වැඩි උනොත් පොල්පිටි ටිකක් එකතු කරන්න.. පොල්පිටි වැඩි උනොත් කිරි එකතු කරන්න ..

Leave a Reply